.gda.pl

Akapit

Tłumaczenia - Język Angielski

TŁUMACZENIA PISEMNE, w tym poświadczone (tzw. \"przysięgłe\") wszelkiego rodzaju dokumentów występujących w obrocie prawnym i gospodarczym.

 

Specjalizacja:
Dokumenty cywilne - akty urodzenia, ślubu, wszelkiego rodzaju zaświadczenia, świadectwa szkolne i dyplomy uczelni, umowy o pracę, świadectwa pracy, dokumenty samochodowe i inne.
Prawo - umowy, porozumienia, akty notarialne i administracyjne, umowy spółek, statuty, wypisy z KRS itp.
Finanse i Ekonomia - raporty, sprawozdania finansowe, zestawienia, raporty pokontrolne, prezentacje firm, preliminarze budżetowe, biznes plany, bilanse roczne, opracowania dot. organizacji, zarządzania, zasobów ludzkich, faktury, gwarancje, ubezpieczenia, badanie rynku itp.
Unia Europejska – dokumentacja aplikacyjna, studia wykonalności do projektów
Artykuły, eseje, streszczenia prac magisterskich itp. z ww. dziedzin oraz z dziedzin humanistycznych (psychologia, pedagogika, historia i in.)

TŁUMACZENIA USTNE (KONSEKUTYWNE) np. podczas podpisywania aktów notarialnych 

Tel. 602 611 047